چگونه ترموستات اصل دانفوس را تشخیص دهیم؟

انواع روش های تشخیص اصل یا تقلبی بودن ترموستات مدل ۰۷۷B6208 و مدل ۰۷۷B0021

۱- تفاوت در نوع لحیم کاری سنسور به بدنه
در نمونه اصلی لحیم کاری با دقت و تمیزی و ظرافت خاصی انجام شده ولی در ترموستات تقلبی اینگونه نیست. (تصویر شماره ۱ )

2

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره ۱

 

 

۲- اختلاف در نوع پیچ های تنظیم ترموستات
نمونه اصلی دارای پیچ با آچار گیر ستاره ای است ولی در نمونه تقلبی پیچ آلن مورد استفاده قرار گرفته شده است.(تصویر شماره ۲)

3

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره ۲

 

 

۳- تفاوت در قطر دایره سیملوله سنسور ترموستات
در ترموستات اصلی قطر سیملوله سنسور کوچکتر از نمونه تقلبی است. (تصویر شماره ۳)

4

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره ۳

 

 

۴- اختلاف در نوع نوشتار مدل بر روی بدنه

در نمونه اصلی قلم مورد استفاده خوانا، واضح وبزرگ است ولی در نمونه تقلبی این نکته رعایت نشده است.(تصویر شماره ۴)

5

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره ۴

 

 

۵- عدم تطابق در علائم استاندارد ، مشخصات فنی و دیگر مشخصات حک شده بر بدنه
در نمونه اصلی همانگونه که در شکل مشخص است علامت استاندارد اروپا EAC و دیگر علائم و آرم ها وجود دارد ولی در نمونه تقلبی این موارد وجود ندارد.(تصویر شماره ۵)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره ۵