برندگان ،سفر به ،ترکیه در استانبول ،خریداران، کمپرسورهای ، سکاپ( شرکت ،اندی کالا) @secop_iran