سکاپ شهر زیبای تبریز – مهرماه ۹۶ – آموزش تخصصی تکنولوژی های نوین